BHP

Informacje na temat szkoleń BHP

Szkolenia bhp mają na celu dostarczyć uczestnikom informacji, doskonalić i podnosić swiadomosć z zakresu BHP. Prawo pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścic do pracy pracownika, który do wykonywania określonej pracy nie posiada wymaganych kwalifikacji i potrzebnych umiejetności oraz nie ma dostatecznej znajomości wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy okreslonych w przepisach prawa. Pracodawca zobowiazany jest zapewnić pracownikom odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazania mu informacji i instrukcji dotyczacych zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Szkolenia w dziedzinie BHP prowadzone są jako: szkolenie wstępne, oraz szkolenie i doskonalenie okresowe, czyli szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie BHP, nabytych w czasie szkolenia wstępnego, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie okresowe takich osób jak: pracodawcy, kierownicy, menedżerowie, pracownicy administracyjno-biurowi, a także projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni - powinno być przeprowadzane co 6 lat.


Nasza firma BHPZONE przeprowadza szkolenia bhp zarówno w formie tradycyjnej jak również w formie samokształcenia kierowanego (e-learning). Aby zamówić szkolenie BHP online zapraszamy na stronę: SZKOLENIE BHP ONLINE
bhp Szkolenie wstępne dzieli się na:

a) instruktaż ogólny
Szkolenie zapewnia pracownikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy, z przepisami i zasadami BHP, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo inna osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności.

b) instruktaż stanowiskowy
Szkolenie zapewnia pracownikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: pracowników zatrudnianych lub przenoszonych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych a także uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

bhp Pierwsze szkolenia okresowe dla pracowników należy przeprowadzić:
- w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach i odbyciu szkolenia wstępnego

bhp Kolejne szkolenia okresowe:
- dla pracowników na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na 3 lata
- dla pracowników na pozostałych stanowiskach - co 6 lat.

Zarówno karta szkolenia wstepnego jak i odpis zaswiadczenia o odbyciu szkolenia okresowego muszą być przechowywane w aktach osobowych pracownika. Obowiazkowe szkolenia pracowników z zakresu bhp powinny odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.


POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ