SZKOLENIA BHP WARSZAWA

Ryzyko zawodowe

RYZYKO ZAWODOWE - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, a także o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 kp).

Ocena ryzyka zawodowego powinna zostać wykonana dla wszystkich stanowisk pracy.

Ocenę ryzyka zawodowego trzeba wykonywać w każdym przedsiębiorstwie, zawsze w trzech przypadkach:
bhp 1) gdy tworzone są nowe stanowiska pracy lub zmieniane jest ich wyposażenie,

bhp 2) przy doborze stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych,

bhp 3) gdy następuje zmiana organizacji pracy.

Pracownicy firmy BHPZONE sporządzą dla Państwa przedsiębiorstwa pełną dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy.

POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ