bhp


Szkolenie BHP okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami:

PROGRAM SZKOLENIA BHPI. Założenia organizacyjno - programowe

1. Nazwa szkolenia
Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami.
2. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie:
- oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
- kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
- ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.
3. Zakres tematyczny
Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:
- regulacje prawne w zakresie ochrony pracy;
- ergonomia stanowisk pracy;
- czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne, charakterystyka czynników;
- analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami;
- likwidacja, ograniczanie oraz ochrona przed zagrożeniami występującymi w procesie pracy;
- zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
4. Zasady doboru uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla osób kierujących pracownikami, (mistrzów, brygadzistów, kierowników działów i innych komórek organizacyjnych).

II. Program szkolenia BHP szczegółowy

1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
1.1. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
- praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bhp w pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp;
- ochrony pracy kobiet i młodocianych;
- profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
- szkolenia w zakresie bhp;
- organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy;
1.2. Problemy w interpretacji niektórych przepisów
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń występujących w zakładach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
2.1. Badania i pomiary czynników szkodliwych.
2.2. Rejestrowanie czynników szkodliwych i rakotwórczych.
2.3. Ocena ryzyka zawodowego - informowanie pracowników.
3. Postęp w zakresie organizacji pracy i stanowisk pracy, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii (w tym metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych)
3.1. Podstawowe wymagania jakie powinny spełniać budynki i stanowiska pracy.
3.2. Pomieszczenia higienicznosanitarne.
3.3. Organizacja stanowiska pracy.
3.4. Ograniczanie oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych.
4. Omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
4.1. Statystyka wypadków przy pracy w zakładzie pracy.
4.2. Omówienie najczęściej występujących rodzajów wypadków.
5. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bhp
5.1. Organizacja i metodyka szkolenia bhp.
5.2. Popularyzacja bezpieczeństwa pracy.
6. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
6.1. Problemy ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy.
6.2. Ochrona środowiska naturalnego.

III. Wskazówki metodyczne

Przedmiot nauczania dotyczący regulacji prawnych powinien być realizowany głównie metodą wykładu. Podstawowe wiadomości dotyczące źródła prawa pracy, uprawnień i obowiązków pracowników wykładowca powinien podyktować w uporządkowanej formie uczestnikom szkolenia bądź rozdać powielone informacje każdemu uczestników. Realizacja poszczególnych tematów pozostałych przedmiotów nauczania powinna być ściśle związana ze stanowiskami pracy, urządzeniami i rodzajem czynności danej grupy szkolonych. W tematach wykładów należy przekazać i umożliwić zanotowanie najistotniejszych informacji, które uczestnicy szkolenia muszą wykorzystywać w swojej pracy. Wskazane jest wspólnie z uczestnikami szkolenia omawianie i analizowanie warunków pracy na stanowiskach, w pomieszczeniach pracy, itp. Istotne jest, aby dyskusje podsumowane były wnioskami dotyczącymi zasad postępowania pracowników w istniejących warunkach pracy. W przypadku omawiania czynników niebezpiecznych i szkodliwych należy określać wpływ poszczególnych czynników na zdrowie pracowników, wymagania bhp określone przepisami oraz zasady postępowania, w tym między innymi z uwzględnieniem potrzeby i zasad stosowania środków ochrony indywidualnej. Temat związany z wypadkami przy pracy powinien być realizowany metodą dyskusji i analizy czynników i zagrożeń, które mogą wypadek spowodować, związanych z warunkami pracy uczestników szkolenia. Istotne jest, aby wykładowca prowadząc i podsumowując dyskusję podkreślał wszystkie przyczyny danego wypadku i rolę pracownika w zapobieganiu wypadkom.

IV. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych

Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych jak prezentacje multimedialne, filmy, foliogramy, przezrocza, środki do udzielania pomocy przedlekarskiej, itpPOWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ