BHP


Szkolenie BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych:

PROGRAM SZKOLENIA BHPI. Założenia organizacyjno - programowe

1. Nazwa szkolenia
Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
2. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:
- przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą;
- zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami;
- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.
3. Zakres tematyczny
Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:
- regulacje prawne w zakresie ochrony pracy;
- zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy;
- ochrona przed zagrożeniami występującymi w procesie pracy;
- zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
4. Zasady doboru uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe dla tej grupy pracowników. Grupy uczestników szkolenia powinny być dobierane z uwzględnieniem wykonywanych przez nich prac i zagrożeń występujących przy tych pracach.

II. Program szkolenia bhp szczegółowy
1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy - zmiany w przepisach związanych z wykonywaną pracą
1.1. Zmiany w Kodeksie Pracy.
1.2. Zmiany w aktach prawnych dotyczących warunków pracy.
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników - z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, wprowadzania nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
2.1. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące na stanowiskach pracy.
2.2. Metody ochrony przed czynnikami szkodliwymi.
2.3. BHP przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych.
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku
3.1. Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy.
3.2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
3.3. Zasady postępowania w razie pożaru i awarii.
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
4.1. Statystyka wypadków przy pracy w zakładzie pracy.
4.2. Omówienie najczęściej występujących rodzajów wypadków.

III. Wskazówki metodyczne
Przedmiot nauczania dotyczący regulacji prawnych powinien być realizowany głównie metodą wykładu. Podstawowe wiadomości dotyczące źródła prawa pracy, uprawnień i obowiązków pracowników wykładowca powinien podyktować w uporządkowanej formie uczestnikom szkolenia bądź rozdać powielone informacje każdemu uczestników.
Realizacja poszczególnych tematów pozostałych przedmiotów nauczania powinna być ściśle związana ze stanowiskami pracy, urządzeniami i rodzajem czynności danej grupy szkolonych. W tematach wykładów należy przekazać i umożliwić zanotowanie najistotniejszych informacji, które uczestnicy szkolenia muszą wykorzystywać w swojej pracy. Wskazane jest wspólnie z uczestnikami szkolenia omawianie i analizowanie warunków pracy na stanowiskach, w pomieszczeniach pracy, itp. Istotne jest, aby dyskusje podsumowane były wnioskami dotyczącymi zasad postępowania pracowników w istniejących warunkach pracy.
W przypadku omawiania czynników niebezpiecznych i szkodliwych należy określać wpływ poszczególnych czynników na zdrowie pracowników, wymagania bhp określone przepisami oraz zasady postępowania, w tym między innymi z uwzględnieniem potrzeby i zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.
Temat związany z wypadkami przy pracy powinien być realizowany metodą dyskusji i analizy czynników i zagrożeń, które mogą wypadek spowodować, związanych z warunkami pracy uczestników szkolenia. Istotne jest, aby wykładowca prowadząc i podsumowując dyskusję podkreślał wszystkie przyczyny danego wypadku i rolę pracownika w zapobieganiu wypadkom.

IV. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych
Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych jak prezentacje multimedialne, filmy, foliogramy, przezrocza, środki do udzielania pomocy przedlekarskiej, itp.POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ