BHP Warszawa


Szkolenie BHP okresowe dla pracowników administracyjno - biurowych:

PROGRAM SZKOLENIA BHPI. Założenia organizacyjno - programowe
1. Nazwa szkolenia
Szkolenie BHP okresowe pracowników administracyjno - biurowych.
2. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:
- oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą;
- metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;
- kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp;
- postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożeń.
3. Zakres tematyczny
Realizacja celu szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami:
- regulacje prawne w zakresie ochrony pracy;
- zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy;
- ochrona przed zagrożeniami występującymi w procesie pracy;
- zasady postępowania w razie wypadku i w sytuacji zagrożeń.
4. Zasady doboru uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno - biurowych, w tym także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp.


II. Program szkolenia BHP szczegółowy
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
1.1. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp.
1.2. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
1.3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.
1.4. Profilaktyczna opieka zdrowotna.
2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
2.1. Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.
2.2. Zasady likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w procesie pracy.
3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk z komputerami i innymi urządzeniami biurowymi
3.1. Wyposażenie stanowisk pracy biurowej.
3.2. Zasady ustawienia i użytkowania komputerów i sprzętu biurowego.
4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku 4.1. Postępowanie w razie wypadku przy pracy.
4.2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
4.3. Postępowanie w sytuacji zagrożeń - pożarem, klęski żywiołowej, itp.

III. Wskazówki metodyczne
Przedmiot nauczania dotyczący regulacji prawnych powinien być realizowany głównie metodą wykładu. Podstawowe wiadomości dotyczące źródła prawa pracy, uprawnień i obowiązków pracowników wykładowca powinien podyktować w uporządkowanej formie uczestnikom szkolenia bądź rozdać powielone informacje każdemu uczestników.
Realizacja poszczególnych tematów pozostałych przedmiotów nauczania powinna być ściśle związana ze stanowiskami pracy, urządzeniami i rodzajem czynności danej grupy szkolonych. W tematach wykładów należy przekazać i umożliwić zanotowanie najistotniejszych informacji, które uczestnicy szkolenia muszą wykorzystywać w swojej pracy. Wskazane jest wspólnie z uczestnikami szkolenia omawianie i analizowanie warunków pracy na stanowiskach, w pomieszczeniach pracy, itp. Istotne jest, aby dyskusje podsumowane były wnioskami dotyczącymi zasad postępowania pracowników w istniejących warunkach pracy.
W przypadku omawiania czynników niebezpiecznych i szkodliwych należy określać wpływ poszczególnych czynników na zdrowie pracowników, wymagania bhp określone przepisami oraz zasady postępowania, w tym między innymi z uwzględnieniem potrzeby i zasad stosowania środków ochrony indywidualnej.
Temat związany z wypadkami przy pracy powinien być realizowany metodą dyskusji i analizy czynników i zagrożeń, które mogą wypadek spowodować, związanych z warunkami pracy uczestników szkolenia. Istotne jest, aby wykładowca prowadząc i podsumowując dyskusję podkreślał wszystkie przyczyny danego wypadku i rolę pracownika w zapobieganiu wypadkom.


IV. Wykaz niezbędnych środków dydaktycznych
Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych jak filmy, prezentacje multimedialne, foliogramy, przezrocza, środki do udzielania pomocy przedlekarskiej, itp.


POWRÓT NA POPRZEDNIĄ STRONĘ
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ